เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้บริการเว็ปไซต์ของ บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์จำกัด ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างนี้
หากท่านปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม โปรดยุติการใช้เว็ปไซต์นี้ เนื่องจากการใช้บริการใช้เว็ปไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตามด้านล่างนี้ ซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว

1. การใช้เว็ปไซต์ คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมด ทุกประเภทที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ปรากฎอยู่ในเว็ปไซต์นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เพียงการรับชม ดาวน์โหลด หรือนำไปใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ห้ามนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเด็ดขาด

ผู้ใช้เว็ปไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ ไม่อาจนำไปดัดแปลงใหม่ จัดทำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อผลประโยชน์หรือในทางอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ ก่อน ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างชัดเจน หากมีการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายให้กับทางบริษัทฯ

2. การเปลี่ยนแปลงเว็ปไซต์หรือข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็ปไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยอาจจะมิได้บอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการเว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ เป็นข้อบังคับว่าท่านจะได้รับการคุ้มครอง โปรดศึกษานโยบายดังกล่าวจาก

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลสำคัญต่อผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ และข้อมูลใดๆ ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น เมื่อผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ส่งข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อ การสมัครตัวแทนจำหน่าย หรือแสดงความเห็น คำแนะนำต่างๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการ และเก็บรักษาข้อมูลจากการกรอกแบบฟอร์มภายในเว็ปไซต์นี้

4. การไม่รับรองข้อมูล

บริษัทไม่รับรองถึงความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ความเหมาะสม การปราศจากไวรัส ความสามารถนำไปใช้งานได้ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ในการพิจารณา หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็ปไซต์นี้ด้วยตนเอง